• Składka

Polecamy

powiat bytowski

 logo bytowa

 Logo Orlen forma podstawowa pozytyw

   Orlen program logo

 

 Logo 2016-01

 

bm-horse-logo-1497440889 1

 ekocolor

 chtreder-logo

 

pobrane

 

 logo

 cuk1          

dąbie

Statut Klubu

STATUT UCZNIOWSKIEGO LUDOWEGO

KLUBU SPORTOWEGO U2

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BYTOWIE

Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę
    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U - 2, zwane dalej „Klubem".

2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie.

3. Klub działa na terenie gminy (miasta) Bytowa.

4. Klub jest Uczniowskim Klubem Sportowym w rozumieniu art.7 ustawy o kulturze fizycznej.

5. Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostwo
    Powiatowe w Bytowie.

6. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków
    stowarzyszeń i związków sportowych.

7. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze, ustawy — Prawo o
  
stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

8. Klub uważa pieczęć , godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
    obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2. CELE KLUBU ORAZ ICH REALIZACJA.

9. Celem klubu jest:

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

- integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania

10. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

-wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

-organizowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

-organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

-uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

-upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,

-udział w realizacji programu „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM”,

- zakup sprzętu sportowego

11. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

-kierownictwem i radami szkół,

-organami rządowymi i samorządowymi

-innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

12. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

-społecznej pracy swoich członków i działaczy

-pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy

-bazie sportowo — rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.


Rozdział 3. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13.

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. zwyczajnych

2. wspierających

§14.

  1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele
  2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych
  3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu , w szczególności pomoc finansową.

§15.

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej :

- imię i nazwisko (nazwę)

- miejsce zamieszkania (siedzibę)

- w przypadku osób fizycznych — datę urodzenia i PESEL

- oświadczenie o przystąpieniu

- w przypadku małoletniego poniżej 16 lat — zgodę przedstawicieli ustawowych oraz ich adres email,

- w przypadku kandydatów na członków wspierających — zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu

2. Członkostwo powstaje z dniem złożenia podpisanej i wypełnionej deklaracji.

3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do
    ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji
właściwego
    wojewody o wpisie klubu do ewidencji.

§16.

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo :

    - uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

    - wybierać i być wybieranym do władz klubu

    - zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

    - brać udział w zajęciach , zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,

    - korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3 — 6 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§17.

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

- troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

- brać czynny udział w działalności Klubu,

- przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,       

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających — spełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§18.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

- śmierci członka,

- wystąpienia z Klubu,

- skreślenia z listy członków,

- rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

- nie spełnia wymagań statutowych,

- w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

- działa na szkodę Klubu, nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres

- nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku

- zalega z płatnością składek przez okres trzech miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


Rozdział 4. WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

§19.

1. Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie klubu,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§20.

1. Walne Zebranie klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania klubu należy:

- uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

- rozpatrywanie odwołań od uchwały w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,

- dokonywanie zmian w statucie Klubu,

- określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

- uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

- rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych podczas obrad Walnego Zebrania klubu,

§21.

1. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze klubu zwoływane jest przez Zarząd, jeśli zajdzie takowa potrzeba,  jednak nie częściej niż 1 raz na rok.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie klubu zwoływane jest przez Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek 1/3 liczby członków klubu.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w §20 ust. 1, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w §21  ust. 2., Walne Zebranie klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przez terminem.

5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie klubu zmieniony lub rozszerzony.

6. W Walnym Zebraniu klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust. 4

§22.

1. Walne Zebranie klubu jest prawomocne:

- w pierwszym terminie — gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

- w drugim terminie — bez względu na liczbę członków obecnych , o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.


3. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

4.. Komisja Rewizyjna ma prawo:

- składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

- wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

- występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Zasady zwoływania posiedzeń komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

3. Uchwały komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§24.

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

- upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Klubu,

- ustania członkostwa w Klubie,

- zrzeczenia się udziału w tych organach,

- odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Każdy członek klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

3. Członek komisji Rewizyjnej:

- może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,

- może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczba głosów.

§25.

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§26.

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania


Rozdział 5. MAJĄTEK KLUBU

§27.

1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych  Klub uzyskuje z:

- składek członkowskich,

- darowizn, zapisów i spadków,

- dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,

- z własnej działalności gospodarczej

- majątku Klubu

- innych źródeł

§28

Działalność gospodarczą, o której mowa w §27 ust.2 pkt4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza są na realizację celów statutowych klubu.

§29

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


Rozdział 6. ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE SIĘ KLUBU

§30.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2.

§31.

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

 

Kalendarz

info :
Nie znaleziono opublikowanego linku do komponentu iCagenda!
◄◄
►►
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30